About Us 

ENGLISH:
Our program goal, in the lower Fairfield and Westchester County, is to preserve and teach Albanian language, heritage and history, including activities such as traditional folk dance, vocal coaching, sports and more.  Classes meet every Saturday and are taught and managed by US certified teachers, instructors and award winning performers.  AYC is a not-for-profit organization with 501(c)3 Tax Exemption.
We are always looking for volunteers and donors.  We provide the children free lunch and ideally would like to support children who cannot attend our program otherwise.


ALBANIAN:

Qëllimi ynë i programit në Qarkun e Ulët të Fairfield dhe Westchester është që të ruajmë dhe të mësojmë brezin e ardhshëm gjuhën, historinë dhe kulturën shqiptare, duke përfshirë aktivitete të tilla si valle tradicionale, stërvitje vokale, sport dhe mesues privat. Klasat takohen çdo të shtunë dhe mësohen dhe menaxhohen nga mësuesit, instruktorët dhe fituesit me çmime të certifikuara nga SHBA. AYC është një program jofitimprurës dhe e kena 501 (c) 3.

Ne jemi gjithmonë në kërkim të vullnetarëve dhe donatorëve. Ne u sigurojmë fëmijëve drekë falas dhe në mënyrë ideale dëshirojmë të mbështesim fëmijët që nuk mund të marrin pjesë në programin tonë ndryshe.

Mission

ENGLISH:

Our mission is to preserve our heritage by teaching Albanian language, history and culture to young Albanian-Americans in taking a fun and enriching approach starting from ages 5 to 18.  Our experienced, caring and culturally diverse staff bring different cultural exposures for all students.  In addition to learning and strengthening Albanian language, students also learn valuable lessons obtained through hands-on-experience; they learn to become team players and part of the community through various sports, folk dancing, cooking as well as exposure to mentors and successful guest speakers.  We also offer a Math & Physics Homework Club in conjunction with other activities such as swimming.

ALBANIAN: 

Misioni ynë është të ruajmë trashëgiminë tonë duke u mësuar Shqiptaro-Amerikanëve të rinj gjuhën shqipe, histori dhe kulturë duke marrë një qasje argëtuese dhe pasuruese nga moshat 5 deri në 18. Stafi ynë me përvojë, kujdesës dhe kulturor sjell ekspozime të ndryshme kulturore për të gjithë nxënësit. Përveç mësimit dhe forcimit të gjuhës shqipe, nxënësit gjithashtu mësojnë mësime të vlefshme të fituara nëpërmjet përvojës praktike; ata mësojnë të bëhen lojtarë të ekipit dhe pjesë të komunitetit përmes sporteve të ndryshme, valle popullore, gatim, si dhe ekspozimit ndaj mentorëve dhe folësve të ftuar të suksesshëm. Ne gjithashtu ofrojmë një Klub Matematikë & Fizikë  së bashku me aktivitete të tjera të tilla si noti.